// GDPR

Integritetspolicy

Vi behandlar din e-mail­adress, telefon­­nummer och eventuellt meddelande av dig i kontakten med oss.

Dina person­­uppgifter behandlas i enlighet med dataskydds­­förordningen 2016/679 (EU) (”GDPR”). Behand­lingen av dina person­­uppgifter sker alltid för vissa specifika syften och med en rättslig grund som stöd för behand­lingen. Vi kommer bara att behålla dina person­­uppgifter så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen av dem och för att uppfylla gällande lagkrav, inklusive under en tid om minst 7 år för behandling som avser räkenskaps­­information enligt bokförings­­lagen eller skatte­­lagstiftningen.

Frågor som berör behandling av person­­uppgifter skickas till info@elefantgruppen.se.